Vietnam Law & Legal Forum Magazine is your gateway to the law of Vietnam

Official Gazette

Friday, September 24, 2021

Glossary of the 2013 Constitution

Updated: 17:01’ - 23/07/2015
GLOSSARY OF THE 2013 CONSTITUTION
TIẾNG VIỆT ENGLISH
B
Bản án Judgment
Bảo hiểm y tế toàn dân Universal health insurance
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Protect intellectual property rights
Bảo tồn thiên nhiên Conserve nature
Bảo vệ an ninh quốc gia Safeguard national security
Bảo vệ công lý Safeguard justice
Bắt, giam, giữ người Arrest, holding in custody or detention, of a person
Bầu, bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm Elect, appoint, relieve from duty or remove from office
Bị can, bị cáo The accused or defendants
Bí mật nhà nước State secrets
Bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình Be subjected to torture, violence, coercion, corporal punishment
Bị trục xuất và giao nộp cho nhà nước Be expelled and delivered to another state
Biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền Manifestations of bureaucracy, arrogance and authoritarianism
Bỏ phiếu tín nhiệm Conduct votes of confidence on
C
Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước State budget revenues and expenditures
Chánh án Toà án nhân dân tối cao Chief Justice of the Supreme People’s Court
Chế độ xã hội chủ nghĩa The socialist regime
Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm The first-instance and appellate hearing system
Chính sách hậu phương quân đội Policies regarding military families
Chính sách ưu đãi Preferential treatment policies (to)
Cho nhập quốc tịch Việt Nam Permit naturalization in Vietnam
Chống quan liêu, tham nhũng Fight against bureaucracy and corruption
Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội Chairpersons of the Committees of the National Assembly
Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Chairperson of the National Election Council
Chủ tịch Hội đồng dân tộc Chairperson of the Ethnic Council
Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh Chairperson of the National Defense and Security Council
Chủ tịch nước President
Chủ tịch Quốc hội Chairperson of the National Assembly
Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam President of the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front
Chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội Prepare, convene and preside over sessions of the National Assembly
Cơ chế bảo vệ Hiến pháp Mechanism to defend the Constitution
Cơ quan chấp hành Executive body
Cơ quan đại biểu cao nhất The highest representative body
Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất The highest state power body
Cơ quan xét xử  Judicial bodies
Công an nhân dân cách mạng Revolutionary People’s Public Security force
Công bố quyết định đại xá Proclaim a general amnesty
Công đoàn Việt Nam The Trade Union of Vietnam
Công tố Prosecute
Cử tri  Voter
Cương lĩnh xây dựng đất nước Platform for National Construction
D
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ambassador extraordinary and plenipotentiary
Đại xá General amnesty
Đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Negotiate and conclude treaties in the name of the State
Đàm phán, ký, gia nhập điều ước quốc tế Conclusion, accession to, or ratification of, treaties
Đảng Cộng Sản Việt Nam The Communist Party of Vietnam
Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản Suspend the implementation of, or annul, documents
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh The Ho Chi Minh Communist Youth Union
Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Independence, sovereignty, unity and territorial integrity
Đội tiên phong của giai cấp công nhân The vanguard of the working class
Đơn vị tiền tệ quốc gia The national monetary unit
Dự toán ngân sách nhà nước State budget estimates
Đương sự Involved party
G
Giá trị đồng tiền quốc gia The national currency value
Giải quyết khiếu nại, tố cáo Settle complaints and denunciations
Giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất Allocate or lease land to and recognize land use rights of
H
Hàm, cấp ngoại giao Diplomatic titles
Hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc Acts of discrimination against, and division of, the ethnicities
Học thuyết Mác – Lênin The Marxist-Leninist doctrine
Hội cựu chiến binh Việt Nam The Vietnam War Veterans’ Association
Hội đồng bầu cử quốc gia The National Election Council
Hội đồng dân tộc The Ethnic Council
Hội đồng nhân dân People’s Council
Hội đồng quốc phòng và an ninh The National Defense and Security Council
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam The Vietnam Women’s Union
Hội nông dân Việt Nam The Vietnam Peasants’ Association
Họp bất thường Hold an extraordinary session
Họp công khai Hold sessions in public
Họp kín Conduct a closed session
K
Kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội Extend the term of the National Assembly
Không xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc Do not infringe upon national interests
Kiểm sát hoạt động tư pháp Supervise judicial activities
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao Procurators of the Supreme People’s Procuracy
Kiểm toán nhà nước The State Audit Office
Ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết Authenticate by his or her signature the Constitution, laws and resolutions
L
Liên hiệp tự nguyện Voluntary union
Lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp Strong and extensive self-defense and militia force
Lực lượng dự bị động viên hùng hậu Large and powerful reserve force
Lực lượng vũ trang nhân dân People’s armed forces
M
Mặt trận tổ quốc Việt Nam The Vietnam Fatherland Front
N
Năng lượng tái tạo Renewable energy
Nền hành chính quốc gia National administration system
Nền kinh tế độc lập, tự chủ Independent and self-reliant economy
Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân National defense by all the people and the people’s security
Nền văn hiến Việt Nam The civilization and culture of Vietnam
Nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc Obligation to be loyal to the Fatherland
Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử A person is arrested, held in custody, temporarily detained, charged with a criminal offense, investigated, prosecuted or brought to trial
Người bị buộc tội A person charged with a criminal offense
Người bị chất vấn The questioned persons
Người có công với nước People who have rendered meritorious service to the country
Nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín The principle of universal, equal, direct and secret suffrage
Nguyên tắc tập trung dân chủ The principle of democratic centralism
Nguyên tắc tranh tụng Adversarial principle
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa A socialist state ruled by law
Nhiệm kỳ Term of office
P
Phạm tội quả tang A flagrant offense
Phân biệt đối xử Discriminatory treatment
Phân bổ ngân sách trung ương Allocation of the central budget
Phản bội tổ quốc High treason
Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Approve proposals on the appointment, relief from duty or dismissal
Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Approve the final accounts of the state budget
Phong hàm, cấp đại sứ Confer the ambassadorial title or rank
Phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân Promotion, demotion or deprivation of the ranks of general, naval rear admiral, naval vice admiral and naval admiral
Q
Quan hệ đối ngoại External relations
Quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định Progressive, harmonious and stable employment relations
Quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, quốc khánh National flag, national emblem, national anthem, national day
Quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế Introduce, change or abolish taxes
Quyền bào chữa của bị can, bị cáo The right of the accused or defendants to a defense
Quyền bất khả xâm phạm về thân thể The right to inviolability of body
Quyền bầu cử, quyền ứng cử The right to vote, the right to stand for election
Quyền chất vấn The right to raise questions
Quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự The right to material and mental compensation and restoration of honor
Quyền khiếu nại, tố cáo The right to complaint or denunciation
Quyền làm chủ của Nhân dân  People’s right to mastery
Quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyền tư pháp, quyền hành pháp   Constitutional, legislative, judicial, executive powers
Quyền sở hữu tư nhân The right to private ownership
Quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác The right to ownership of his or her lawful income, savings, housing, chattels, means of production and capital contributions to enterprises or other economic entities
Quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa The right to defend himself or herself in person or choose a defense counsel or another person to defend him or her
Quyền tự do kinh doanh The right to freedom of enterprise
Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình The right to freedom of speech and freedom of the press, the right of access to information, the right to assembly, the right to association, and the right to demonstrate
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo The right to freedom of belief and religion
Quyền tư pháp Judicial power
Quyền và lợi ích hợp pháp The lawful rights and interests of
Quyền và nghĩa vụ của công dân Citizens’ rights and obligations
T
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Judges of the Supreme People’s Court
Thể chế kinh tế Economic institutions
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội The period of transition toward socialism
Thôi quốc tịch Việt Nam Renunciation of Vietnamese citizenship
Thu hồi đất Recover land
Thủ tướng Chính Phủ The Prime Minister
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Practice thrift and combat waste
Thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội Exercise democracy and promote social consensus
Thực hiện nghĩa vụ quân sự Perform military service
Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
 
Perform national defense and security tasks
Thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước Delegate, devolve and decentralize the powers in the state management
Thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp Exercise the legislative, executive and judicial powers
Thực hiện quyền nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện To exercise the state power in the form of direct democracy and of representative democracy
 
Tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân Receive and respond to the opinions and petitions of citizens
Tiếp xúc và báo cáo với cử tri Meet and report to the voters
Tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân dân People’s patriotism and revolutionary heroism
Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Organize the election of National Assembly deputies
Tổ chức liên minh chính trị A political alliance
Tổ Quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm The Vietnamese Fatherland is sacred and inviolable
Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi Respect for each other’s independence, sovereignty and territorial integrity, non-interference in each other’s internal affairs, and equality and mutual benefit
Tổng động viên hoặc động viên cục bộ General or partial mobilization
Tổng Kiểm toán nhà nước The State Auditor General
Trở lại quốc tịch Việt Nam Restoration of Vietnamese citizenship
Trưng cầu ý dân Hold referenda
Trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường Compulsorily purchase or requisition of the property of organizations or individuals and pay compensation at market price
Truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất A tradition of patriotism, solidarity, humanity, justice, resilience and indomitableness
Tư tưởng Hồ Chí Minh The Ho Chi Minh Thought
Tước quốc tịch Việt Nam Deprivation of Vietnamese citizenship
Tuyên ngôn độc lập The Proclamation of Independence
Tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp Take an oath of loyalty to the Fatherland, the People and the Constitution
U
Ủy ban dự thảo Hiến pháp The Constitution Drafting Committee
Ủy ban lâm thời Ad-hoc committee
Ủy ban thường vụ Quốc hội The Standing Committee of the National Assembly
Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội Members of the Standing Committee of the National Assembly
V
Văn bản trái pháp luật Unlawful documents
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Procurator General of the Supreme People’s Procuracy
Vu khống, vu cáo Slander or falsely accuse
X
Xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột trẻ em Harass, persecute, maltreat, abandon or abuse children
Xét xử công khai Hold hearings in public
Xét xử kín A closed trial
Xét xử sơ thẩm First-instance trial
Xét xử tập thể Try cases on a collegial basis
Xét xử theo thủ tục rút gọn Trial by summary procedure
 
 

Send Us Your Comments:

See also:

Video

Vietnam Law & Legal Forum