mask
Glossary of the 2020 Law on Public-Private Partnership

Glossary of terms in the Law on Public-Private Partnership

Tiếng ViệtEnglish
B
Báo cáo nghiên cứu khả thiFeasibility study report
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thiPre-feasibility study report
Bảo đảm cân đối ngoại tệSecurity for foreign currency balance
Bảo đảm dự thầuBid security
Bảo đảm đầu tư công khai, minh bạch, bình đẳng, bền vững và hiệu quả.Ensuring open, transparent, equal, sustainable and effective investment.
Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng và cộng đồng.Ensuring harmony of interests of the State, investors, users and the community.
Bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nướcEnsuring effective management and use of the State’s resources
Bảo đảm thực hiện hợp đồngContract performance security
Bên cho vayLender
Bên mời thầu Bid solicitor
Bị hạn chế quyền được nhận chuyển nhượngNot having the right to receive transferred shares or contributed capital amounts restricted
C
Cơ chế bảo đảm đầu tưInvestment guarantee mechanism
Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thuMechanism for sharing decreased amounts in turnover
Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thuMechanism for sharing decreased amounts in turnover
Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thuMechanism for sharing of increased or decreased turnover amounts
Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tại địa phươngThe local specialized agency managing public investment funds
Chi trả phần giảm doanh thuPayment for offsetting turnover reduction
D
Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ liên danh với nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhânAn enterprise of which the State holds 100% of charter capital joining a partnership with an investor of the private sector
Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả khángThe project is affected by a force majeure event
Dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước.Projects subject to requirements on national defense and security or protection of state secrets.
Dự án có sử dụng vốn nhà nước.Project funded with state capital
Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết địnhRequiring the application of special mechanisms and policies subject to the National Assembly’s decision.
Dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương do Bộ, cơ quan trung ương quản lýUsing central budget funds managed by ministries or central agencies
Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoàiProjects in sectors or trades not open to market access for foreign investors
Dự kiến khung giá và phí sản phẩmExpected bracket of prices and charges of products
Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tưA draft request for decision on investment policy
Đ
Đăng ký thành lập, hoạt độngEstablishment and operation registration certificate
Đấu thầu rộng rãiOpen bidding
G
Giá trị quyết toán vốn đầu tư côngValue of account-finalized public investment funds
H
Hạch toán tài chính độc lậpConducting independent financial accounting
Hệ thống mạng đấu thầu quốc giaVietnam E-Procurement System
Hồ sơ dự thầuBid dossiers
Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thiA dossier for appraisal of a prefeasibility study report
Hồ sơ thẩm định thiết kế, dự toánDesign and cost estimate appraisal dossiers
Hội đồng thẩm định dự ánAppraisal Council
Hội đồng thẩm định nhà nước / liên ngành / cơ sởThe State/ Disciplinary/ Grassroots-level appraisal councils
K
Kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục và toàn bộ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầngInspect quality of parts, items and the whole of infrastructure facilities and systems
Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công hình tạm;Compensation for ground clearance, support and resettlement; and support for the construction of makeshift works
Khả năng cân đối vốnFund-balancing capacity
L
Lập dự toán nguồn vốn chi thường xuyên và nguồn thu hợp pháp dành để chi thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpEstimation of regular expenditures and lawful revenue sources reserved for regular expenditures of state agencies and public non-business units
M
Mở tài khoản phong tỏaOpen escrow accounts
P
Phương án giá, khung giá sản phẩm, dịch vụ côngPrice plans and frames of public products and services
Q
Quá trình giải thểDissolution process
S
Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vận hành an toànRepair, regularly maintain, and ensure safe operation of, infrastructure facilities and systems
T
Tham gia dự thầuParticipation in bidding
Thanh lý hợp đồng dự ánLiquidation of PPP project contracts
Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với phần vốn ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về đầu tư côngAppraising funding sources and fund-balancing capacity, for central budget funds in accordance with the law on public investment
Thuộc trường hợp mất khả năng thanh toánFalling into cases of insolvency
Trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đầu tưBeing banned from participating in investment activities
Ư
Ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đấTax, land use levy and land rental incentives
V
Vốn huy động thông qua phát hành trái phiếuCapital amounts to be raised through bond

back to top