Vietnam Law & Legal Forum Magazine is your gateway to the law of Vietnam

Official Gazette

Saturday, June 10, 2023

Glossary of the 2020 Law on Public-Private Partnership

Updated: 15:32’ - 11/05/2021
Glossary of terms in the Law on Public-Private Partnership
 
Tiếng Việt English
B
Báo cáo nghiên cứu khả thi Feasibility study report
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Pre-feasibility study report
Bảo đảm cân đối ngoại tệ Security for foreign currency balance
Bảo đảm dự thầu Bid security
Bảo đảm đầu tư công khai, minh bạch, bình đẳng, bền vững và hiệu quả. Ensuring open, transparent, equal, sustainable and effective investment.
Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người sử dụng và cộng đồng. Ensuring harmony of interests of the State, investors, users and the community.
Bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước Ensuring effective management and use of the State’s resources
Bảo đảm thực hiện hợp đồng Contract performance security
Bên cho vay Lender
Bên mời thầu         Bid solicitor
Bị hạn chế quyền được nhận chuyển nhượng Not having the right to receive transferred shares or contributed capital amounts restricted
C
Cơ chế bảo đảm đầu tư Investment guarantee mechanism
Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu Mechanism for sharing decreased amounts in turnover
Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu Mechanism for sharing decreased amounts in turnover
Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu Mechanism for sharing of increased or decreased turnover amounts
Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tại địa phương The local specialized agency managing public investment funds
Chi trả phần giảm doanh thu Payment for offsetting turnover reduction
D
Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ liên danh với nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhân An enterprise of which the State holds 100% of charter capital joining a partnership with an investor of the private sector
Dự án bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng The project is affected by a force majeure event
Dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước. Projects subject to requirements on national defense and security or protection of state secrets.
 
Dự án có sử dụng vốn nhà nước. Project funded with state capital
Dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định Requiring the application of special mechanisms and policies subject to the National Assembly’s decision.
Dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương do Bộ, cơ quan trung ương quản lý Using central budget funds managed by ministries or central agencies
Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài Projects in sectors or trades not open to market access for foreign investors
Dự kiến khung giá và phí sản phẩm Expected bracket of prices and charges of products
Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư A draft request for decision on investment policy
Đ
Đăng ký thành lập, hoạt động Establishment and operation registration certificate
Đấu thầu rộng rãi Open bidding
G
Giá trị quyết toán vốn đầu tư công Value of account-finalized public investment funds
H
Hạch toán tài chính độc lập Conducting independent financial accounting
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Vietnam E-Procurement System
Hồ sơ dự thầu Bid dossiers
Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi A dossier for appraisal of a prefeasibility study report
Hồ sơ thẩm định thiết kế, dự toán Design and cost estimate appraisal dossiers
Hội đồng thẩm định dự án Appraisal Council
Hội đồng thẩm định nhà nước / liên ngành / cơ sở The State/ Disciplinary/ Grassroots-level appraisal councils
K
Kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục và toàn bộ công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng Inspect quality of parts, items and the whole of infrastructure facilities and systems
Kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công hình tạm; Compensation for ground clearance, support and resettlement; and support for the construction of makeshift works
Khả năng cân đối vốn Fund-balancing capacity
L
Lập dự toán nguồn vốn chi thường xuyên và nguồn thu hợp pháp dành để chi thường xuyên của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Estimation of regular expenditures and lawful revenue sources reserved for regular expenditures of state agencies and public non-business units
 
M
Mở tài khoản phong tỏa Open escrow accounts
P
Phương án giá, khung giá sản phẩm, dịch vụ công Price plans and frames of public products and services
Q
Quá trình giải thể Dissolution process
S
Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vận hành an toàn Repair, regularly maintain, and ensure safe operation of, infrastructure facilities and systems
T
Tham gia dự thầu Participation in bidding
Thanh lý hợp đồng dự án Liquidation of PPP project contracts
Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với phần vốn ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về đầu tư công Appraising funding sources and fund-balancing capacity, for central budget funds in accordance with the law on public investment
Thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán Falling into cases of insolvency
Trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đầu tư Being banned from participating in investment activities
Ư
Ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đấ Tax, land use levy and land rental incentives
V
Vốn huy động thông qua phát hành trái phiếu Capital amounts to be raised through bond
 

 

Send Us Your Comments:

See also:

Video

A “painting” on rice fields in Tam Coc